นโยบายห้องพัก

นโยบายการเข้าพัก  ห้องพักสุขสบาย เชียงคำ
การเช็คอิน
เวลาเช็คอิน 12.00 น. –  18.00 น.
(หากท่านจะเดินทางมาถึงหลัง 18.00 น. โปรดโทรแจ้งให้โรงแรมทราบล่วงหน้า 054-451497 เพื่อยืนยันการจอง)

เช็คเอาท์
เวลาเช็คเอาท์ 12.00 น.

*ในกรณีที่ต้องการคืนห้องพักหลังเวลา 12.00 น. มีค่าบริการ 100 บาท/ชั่วโมง/ห้อง เศษเวลาตั้งแต่ 15 นาทีขึ้นไปคิดเป็น 1 ชั่วโมง และหากคืนห้องพักเกินเวลา 14.00 น. มีค่าบริการเต็มวัน 1 วันของราคาค่าห้องพักปกติ

 

**ข้อมูลสำคัญ**

 • โปรดแสดงบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางตัวจริงเพื่อแสดงตนเมื่อลงทะเบียนเข้าพัก
 • โปรดแจ้งหมายเลขทะเบียนพาหนะของท่าน
 • อายุผู้เข้าพักขั้นต่ำที่สามารถเช็คอิน 18 ปีบริบูรณ์
 • โปรดชำระเงินค่าห้องพักก่อนเข้าพัก
 • โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขการจองห้องพัก หรือการให้เข้าพักและให้บริการห้องพัก หากปรากฏว่า ลูกค้ามีพฤติกรรมน่าสงสัยหรือไม่เหมาะสม
 • ภายในห้องพักสุขสบายเชียงคำ เป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ รวมถึงบุหรีไฟฟ้า โรงแรมคิดค่าบริการทำความสะอาดกรณีพบกลิ่นบุหรี่ในห้องพัก ขั้นตํ่า 2,000 บาทต่อห้อง ต่อผู้เข้าพักห้องนั้นๆ
 • โรงแรมขอความร่วมมือในการไม่ทำเสียงรบกวนผู้เข้าพักท่านอื่น หลังเวลา 22.00 น. ทางโรงแรมสงวนสิทธิ์ในการให้บริการห้องพักของโรงแรมหากพบว่ามีเสียงรบกวนผู้เข้าพักท่านอื่น และไม่คืนเงินค่าห้องพัก
 • กรณีสิ่งของหรือทรัพย์สินของทางโรงแรมชำรุด/เสียหายหรือสูญหาย อันเกิดจากการใช้งานของผู้เข้าพัก เช่น ผ้าเปื้อนลิปสติก คราบเครื่องสำอาง คราบอาหาร ผู้เข้าพัก/ตัวแทนกลุ่มจะต้องชำระค่าบริการทำความสะอาด หรือค่าความเสียหาย/สูญหายของสิ่งของหรือทรัพย์สิน ทางโรงแรมคิดค่าความเสียหายตามดุลยพินิจของโรงแรม
 • ไม่อนุญาตให้นำ อุปกรณ์/เครื่องใช้ หรือทรัพย์สินของโรงแรมออกนอกห้องพัก หากพบว่าผู้เข้าพักฝ่าฝืนทางโรงแรมคิดค่าทรัพย์สินเต็มจำนวน และงดการให้บริการห้องพักโดยไม่คืนค่าห้องพักทุกกรณี
 • กรณีพบสิ่งของมีค่าในบริเวณโรงแรม ทางโรงแรมจะเก็บไว้เพื่อส่งคืนเจ้าของทรัพย์ที่สามารถแสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นได้จริง  เป็นระยะเวลา 180 วัน หากเกินจำนวนวันดังกล่าว โรงแรมขอสงวนสิทธ์ ในการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เก็บไว้นี้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้โรงแรมไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย/สูญหายของทรัพย์สินในระยะเวลาการเก็บรักษาสิ่งของดังกล่าว
 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก
 • ในกรณีที่ท่านต้องการสอบถามหรือมีความประสงค์อื่นใดเพิ่มเติม โรงแรมยินดีดูแลท่านอย่างเต็มความสามารถโปรดโทรแจ้ง หมายเลข 054-451497

ขั้นตอนการจองห้องพัก

 • แจ้งข้อมูลการเข้าพักผ่าน Facebook page : ห้องพักสุขสบายเชียงคำ หรือโทรติดต่อ 054-451497 หรือ Line Phone : 0816031787
 • ลูกค้าโอนชำระเงินมัดจำ และส่งหลักฐานการโอนเงินชำระเงินมัดจำการจองให้ทางโรงแรม ผ่าน Facebook page :ห้องพักสุขสบายเชียงคำ

หรือ Line Phone : 0816031787

 • ลูกค้าสามารถยกเลิกการหรือเปลี่ยนแปลงการจอง 1-7 วันก่อนการเข้าพัก
 • ลูกค้าได้รับค่ามัดจำคืนหลังหักค่าธรรมเนียมธนาคาร หลังจากโรงแรมได้ยืนยันการยกเลิก
 • กรณียกเลิกการจองห้อง โดยไม่เเจ้งโรงแรมก่อนวันดังกล่าวทางโรงแรมจะไม่คืนเงินมัดจำ

โปรดทราบ   โรงแรมจะเก็บค่าบริการเสริมและค่ามัดจำดังต่อไปนี้

 • ค่าเตียงเสริม เตียงละ 100 บาท
 • ค่ามัดจำกุญแจ ห้องละ 100 บาท (หลังเช็คเอาท์คืนกุญแจ โรงแรมจะคืนค่ามัดจำกุญแจให้ท่าน)
 • กรณีเกิดความเสียหายต่อที่พัก จะประเมินความเสียหายตามความเหมาะสม

เด็กและเตียงเสริม    เด็กสามารถเข้าพักได้
**ไม่มีเตียงเด็ก (เตียงสำหรับทารก) ให้บริการ